Podstawowe informacje

Adres:
ul. Fabianiego 21
97-500 Radomsko

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia:
poniedziałek 08:30–15:30
wtorek 09:00–17:00
środa 08:30–15:30
czwartek 08:30–15:30
piątek 08:30–15:30

Telefon:
+48 44 683 49 94

E-mail:
kannotms[małpa]poczta.onet.pl

Radomsko Notariusz

Witam na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej Małgorzaty Sandelewskiej.

Notariusz prowadzi swoją działalność od 1992 roku. Działa zgodnie z ustawą „Prawo o notariacie” [1]. Kancelaria gwarantuje bezpieczeństwo obrotu prawnego i działalność zgodnie z kodeksem etyki zawodowej. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Wieloletnia działalność Notariusza gwarantuje profesjonalne podejście do spraw Klienta oraz zachowanie tajemnicy zawodowej.

Sprawdzenia dokumentów, poświadczenia podpisów, odpisów dokumentów oraz udzielenia informacji Notariusz dokonuje na bieżąco, a pozostałe czynności po umówieniu dogodnego terminu.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony Notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego. Czynności notarialnych Notariusz dokonuje w Kancelarii Notarialnej.


Czynności notarialne

Zgodnie z Art. 79. Ustawy Prawo o Notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
 • sporządza poświadczenia,
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Dokumenty

Notariusz dokonuje czynności notarialnych w oparciu o przedłożone dokumenty oraz oświadczenia stron.

W celu ustalenia niezbędnych dokumentów wymaganych do dokonania konkretnej czynności notarialnej prosimy o kontakt drogą telefoniczną, mailową lub osobistą rozmowę z Notariuszem.


Opłaty

Wynagrodzenie notariusza za dokonanie czynności, obliczane jest według wartości rynkowej transakcji. Wysokość wynagrodzenia jest negocjowana z notariuszem przed aktem.

Zgodnie z ustawą Prawo o Notariacie Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej Na podstawie art. 5 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

Akty notarialne

§8. Maksymalna stawka wynosi za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

1) umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 600 zł;
2) umowę majątkową małżeńską – 400 zł;
3) testament – 50 zł;
4) testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł;
4a) testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł;
5) odwołanie testamentu – 30 zł;
6) zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić – 60 zł;
7) zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – 80 zł;
8) pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł;
9) oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł.

§ 9. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, maksymalna stawka wynosi:

1) za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł;
2) za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1100 zł;
3) za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego – 500 zł;
4) za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł;
5) za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego – 1000 zł.

§ 10. Maksymalna stawka wynosi:

1) za sporządzenie protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród – 100 zł;
2) za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie – 50 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20 zł;
3) za sporządzenie innego protokołu – 200 zł.

§ 10a. 1. Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne maksymalna stawka wynosi 50 zł.

1a. Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym maksymalna stawka wynosi 100 zł.
2. Za sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 100 zł.
3. Za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu maksymalna stawka wynosi 50 zł.
4. Za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu maksymalna stawka wynosi 30 zł.

Wypisy, odpisy i wyciągi

§ 12. 1. Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.

2. Za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy.

Poświadczenia

§ 13. Maksymalna stawka wynosi:

1) za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać: a) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł, b) na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł;
2) za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł;
3) za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę – 6 zł;
4) za poświadczenie pozostawania przy życiu: a) w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5 zł, b) w innym celu – 30 zł;
5) za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu – 30 zł.

Podatki

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych PCC (2%)[2]. Oraz podatku od spadków i darowizn[3].

Notariusz dolicza do taksy notarialnej 23% VAT[4] Notariusz przekazuje na konto Urzędu Skarbowego pobrane podatki.

Opłata sądowa

Jeżeli w akcie notarialnym znajduje się wniosek o wpis do księgi wieczystej, podlega on opłacie sądowej, którą notariusz pobiera od wnioskodawców i zaznacza w akcie notarialnym wysokość pobranej opłaty sądowej.

Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje na konto właściwego sądu rejonowego.

Wysokość pobieranej przez notariusza opłaty sądowej od wniosku o wpis do księgi wieczystej reguluje art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005 r. Nr 167, poz. 1398).

Kontakt i dojazd

Adres i dane kontaktowe:
Kancelaria Notarialna Małgorzata Sandelewska
ul. Fabianiego 21
97-500 Radomsko

Telefon: +48 44 683 49 94

E-mail: kannotms[małpa]poczta.onet.pl

Godziny otwarcia
Godziny otwarcia:
poniedziałek 08:30–15:30
wtorek 09:00–17:00
środa 08:30–15:30
czwartek 08:30–15:30
piątek 08:30–15:30

Kancelaria znajduje się w centrum Radomska, w pobliżu Sądu Rejonowego, Urzędu Miasta oraz ulic: Piastowskiej, Tysiąclecia i Krakowskiej.

Na terenie kancelarii znajduje się prywatny parking dla klientów.

Odnośniki:

[1] Dz.U. 1991 Nr 22 poz. 91 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Powrót.

[2] Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 41 poz. 399). Powrót.

[3] Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. (Tekst jednolity: Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207). Powrót.

[4] Zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 r. Nr 54 poz.535). Powrót.